COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. De wet voorziet daar een specifieke gerechtelijke procedure voor.

Particulieren en collectieve schuldregeling
Privé personen die niet meer in staat zijn om hun uitstaande schulden in eigen beheer verder af te betalen kunnen via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldregeling indienen. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Zelfstandigen en collectieve schuldregeling
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.

Let op: de aanvrager mag zijn problematische financiële toestand niet zelf in de hand gewerkt hebben. Wie zich bewust ‘onvermogend’ heeft gemaakt of wie misdrijven heeft gepleegd waardoor een schuld ontstaan is, zal niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldregeling. Ook wie een collectieve schuldregeling wil aanvragen maar eigenlijk niet de intentie heeft om de schuldeisers via deze regeling te betalen zal niet in aanmerking komen.

Ik bezit een huis. Kan ik een collectieve schuldregeling bekomen?
Neen, wanneer u eigenaar van een onroerend goed bent dat verkocht kan worden om de schuld deels of volledig af te betalen  zal u niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldregeling

Hoe verloopt de aanvraag?
Uw pro deo advocaat zal, wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, voor u een verzoekschrift opstellen en dit aan de rechtbank voorleggen.
Het is de arbeidsrechtbank die beslist of het verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard wordt.

Wat gebeurt er na de toekenning van de collectieve schuldregeling?
De rechtbank zal ook een schuldbemiddelaar aanduiden. Dit kan afhankelijk van de situatie een advocaat, een deurwaarder, een notaris het OCMW, een CAW of een andere instelling zijn. De schuldbemiddelaar zal de schakel zijn tussen de schuldeisers en uzelf. De schuldbemiddelaar zal ook uw vertrouwenspersoon zijn die uw belangen zal behartigen. 

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat consumentenrecht in uw regio.