HULP NODIG BIJ ASIEL AANVRAGEN?

Wanneer u niet meer naar uw land van herkomst kan terugkeren omdat uw persoonlijke veiligheid niet gegarandeerd is omwille van geweld, ras, nationaliteit, politieke overtuiging of vervolging wegens geaardheid, dan kan u in België bescherming aanvragen via de asielprocedure.

Wie op de vlucht is voor oorlog kan onder de huidige conventie van Genève geen asiel aanvragen. De Europese Unie biedt wel een statuut van subsidiaire bescherming voor mensen die vluchten voor onmenselijke behandeling, doodstraf, executie, oorlog of foltering.

Wie in België asiel aanvraagt kan zich na zijn registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken voor het verdere verloop van de procedure laten bijstaan door een pro deo advocaat.

Deze advocaat zal de asielzoeker doorheen de asielprocedure begeleiden en kan aanwezig zijn bij het gehoor. Dit is het moment waarop de asielzoeker aan de bevoegde instantie uitleg verschaft bij de reden van het verlaten van het thuisland en de aanvraag tot asiel in België.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat vreemdelingenrecht in uw regio.