Aanvraagprocedure pro deo

Hoe vraagt u pro deo bijstand aan?

Er zijn 2 manieren om juridische bijstand van een pro deo advocaat aan te vragen. 

 • U gaat persoonlijk langs naar een zitting van een Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) in uw regio. Let op, de BJB's hebben beperkte openingsuren

 • U contacteert rechtstreeks een pro deo advocaat naar keuze die voor u een aanvraag zal indienen bij het lokale BJB. Het laten opstellen en indienen van de aanvraag door de pro deo advocaat is gratis. In de meeste gevallen zal de pro deo advocaat de aanvraag rechtstreeks via het intranet portaal van het BJB invoeren. 

Welke documenten moet ik kunnen voorleggen?

Om gebruik te kunnen maken van geheel of gedeeltelijke rechtsbijstand via een pro deo advocaat dient u aan de hand van bewijsstukken aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de inkomensgrenzen.

Afhankelijk van de aard van uw huidige inkomsten zal u volgende documenten moeten voorleggen.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van uw maandinkomen gedurende de laatste drie maanden.
 • Voor zelfstandigen: afschrift van de laatste BTW aangifte
 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van uw vervanginsinkomen gedurende de laatste drie maanden.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van de F.O.D. SOCIALE ZAKEN (Directie-generaal - Personen met een handicap) dat u erkend bent als gehandicapte én dat u een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) ontvangt. (Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds)

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een recent attest van het O.C.M.W. dat u een leefloon ontvangt met vermelding van het toegekende bedrag per maand.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van de uitbetalende instantie dat bewijst dat u een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt (dit is niet hetzelfde als een gewoon pensioen).

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers dat bewijst dat u een kind ten laste heeft waarvoor u een gewaarborgde kinderbijslag ontvangt. (Let op: dit is niet hetzelfde als de gewone of verhoogde kinderbijslag)

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) of andere instantie van wie u de woning huurt en dat aantoont dat u een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur. (Let op: het hoeft hier niet noodzakelijk over een sociale woning te gaan)

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit) waaruit de minderjarigheid blijkt.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Bewijsstukken die betrekking hebben op de asielaanvraag of de vraag om als vluchteling te worden erkend of van de aanvraag die werd ingediend om het statuut van ontheemde te bekomen.
 • Bewijsstukken van de vreemdeling die betrekking hebben op de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Bent u gedetineerd dan legt u een attest van gevangenschap voor
Een beklaagde is een persoon bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van strafvordering.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • De dagbepaling van de vrederechter
Een geesteszieke is een persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Attest van de schuldbemiddelaar (maximum 2 maanden oud) en een recent bewijs van gezinssamenstelling ( max. 2 maanden oud)

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Geen recht op een pro-deo advocaat?
Contacteer hier uw advocaat in uw regio en maak goede afspraken rond de vergoeding.