WELKE INFORMATIE MOET IK KUNNEN VOORLEGGEN?

Om gebruik te kunnen maken van geheel of gedeeltelijke rechtsbijstand via een pro deo advocaat dient u aan de hand van bewijsstukken aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de inkomensgrenzen.

Afhankelijk van de aard van uw huidige inkomsten zal u volgende documenten moeten voorleggen.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van uw maandinkomen gedurende de laatste drie maanden.
 • Voor zelfstandigen: afschrift van de laatste BTW aangifte
 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van uw vervanginsinkomen gedurende de laatste drie maanden.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest samenstelling gezin, af te halen bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats.
 • Een bewijs van de F.O.D. SOCIALE ZAKEN (Directie-generaal - Personen met een handicap) dat u erkend bent als gehandicapte én dat u een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) ontvangt.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een bewijs van een O.C.M.W. dat u een leefloon ontvangt met vermelding van het toegekende bedrag per maand.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een bewijs dat u onder een lopende procedure collectieve schuldenregeling valt OF een schriftelijk ondertekende verklaring die bevestigd dat er overmatige schulden zijn waarvoor een aanvraag voor collectieve schuldenregeling zal ingeleid worden.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen dat bewijst dat u een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers dat bewijst dat u een kind ten laste heeft waarvoor u een gewaarborgde kinderbijslag ontvangt.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Een attest van het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) of andere instantie van wie u de sociale woning huurt en dat aantoont dat u een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit) waaruit de minderjarigheid blijkt.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
 • Bewijsstukken die betrekking hebben op de asielaanvraag of de vraag om als vluchteling te worden erkend of van de aanvraag die werd ingediend om het statuut van ontheemde te bekomen.
 • Bewijsstukken van de vreemdeling die betrekking hebben op de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
Een beklaagde is een persoon bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van strafvordering.

 • Identiteitskaart (of paspoort wanneer u geen Belgische identiteitskaart bezit)
Een geesteszieke is een persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Geen recht op een pro-deo advocaat?
Contacteer hier uw advocaat in uw regio en maak goede afspraken rond de vergoeding.